1. Poslání
1.1. Společnost křesťanů a Židů (dále SKŽ) je nevýdělečná organizace pro dorozumění a spolupráci mezi křesťany všech konfesí a Židy se sídlem v Praze.

1.1.1. SKŽ vychází ve své činnosti ze společných duchovních kořenů křesťanů a Židů, z jejich pozitivních vztahů v minulosti,


1.1.2. ale i z tragické zkušenosti vzájemných předsudků, zejména antisemitismu (antijudaismu), který poznamenal dějiny křesťanské civilizace a nepřímo přispěl ke genocidě Židů v tzv. Třetí říši.
1.2. SKŽ proto pracuje pro vzájemné dorozumění a rozhovor, a to duchovními a kulturními prostředky, zejména:
1.2.1. studiem Písma, tradice a literatury, která odráží vnitřní vztahy křesťanů a Židů nebo odhaluje zdroje předsudků a konfliktů,
1.2.2. přednáškami a publikacemi ozřejmujícími místo židovství a křesťanství v kultuře,
1.2.3. spoluprací s obdobnými společnostmi v jiných zemích a
1.2.4. se všemi, kdo se zastávají práv rasových a náboženských menšin.
1.3. SKŽ je členem Mezinárodní rady křesťanů a Židů.

2. Organizační struktura
2.1. Členy SKŽ mohou být jednotlivci i organizace, jakož i Židovské a křesťanské náboženské obce (farnosti, sbory). Členové mají právo účastnit se valného shromáždění, předkládat návrhy pro práci SKŽ, volit a být voleni do všech orgánů. Jejich povinností je účast na práci SKŽ a placení každoročních příspěvků. Každou členskou organizaci zastupuje ve styku s SKŽ jeden její člen.
2.1.1. Členství v SKŽ zaniká vystoupením a může být zrušeno v případě neplnění povinností a porušení zásad poslání organizace.

2.2. Pro rozvinutí své práce může SKŽ zakládat místní skupiny.

2.3. Základním orgánem SKŽ je valné shromáždění.
2.3.1. Na valném shromáždění má každý člen jeden hlas. Nebude-li to z technických důvodů možné (velký počet členů), může výbor svolat valné shromáždění s nepřímým zastoupením všech členů prostřednictvím místních skupin, úměrně k počtu jejich členů. K takovému postupu je zapotřebí předchozího písemného souhlasu většiny všech členů.
2.3.2. Valné shromáždění přináší podněty pro další práci,
2.3.3. volí každé 2 roky předsedu a výbor, jakož i dvoučlennou revizní komisi. Může jmenovat i čestné členy.
2.3.4. Valné shromáždění schvaluje zprávu výboru a revizní komise,
2.3.5. dvoutřetinovou většinou hlasů schvaluje stanovy, mění je, eventuálně rozhoduje o rozpuštění společnosti a o tom, jak má být naloženo s jejím majetkem.
2.3.6. Valné shromáždění je svoláváno nejméně 1x ročně.

2.4. Výbor zabezpečuje činnost SKŽ po stránce organizační. Skládá se z předsedy, který zároveň vykonává funkci tiskového mluvčího, tří místopředsedů, tajemníka a pokladníka. Potvrzuje také smlouvy s placenými zaměstnanci, jejichž přímým nadřízeným je předseda.

2.5. Předseda je statutárním zástupcem SKŽ. Jedná jménem společnosti v oblasti správních a hospodářských vztahů.

2.6. Dispoziční právo k bankovnímu účtu má předseda a pokladník. Revizní komise je na výboru nezávislá, kontroluje hospodaření SKŽ a podává o něm zprávu valnému shromáždění.

3. Hospodaření
3.1. Finanční prostředky pro svou práci čerpá SKŽ z členských příspěvků, z darů a event. z vydavatelské činnosti.

3.2. Všechny své prostředky užívá k činnosti charakterizované pod 1.2.

4. Zánik organizace
4.1. Organizace zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny účastníků valného shromáždění.

4.2. V případě zániku organizace její majetek přechází na právního nástupce nebo bude použit k humanitárním účelům dle rozhodnutí valného shromáždění.